Rekrutacja

Zapisy dzieci do Publicznego Przedszkola „Glukusie” w Krakowie na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja dzieci do przedszkola  na nowy rok szkolny odbywa się w dniach od 01 marca 2023r. do 31 marca 2023r.


Ważne!!!  Rekrutacja do naszego przedszkola odbywa się bezpośrednio w przedszkolu z pominięciem elektronicznej rekrutacji w systemie „Formico”.


Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola pobierają ze strony internetowej przedszkola formularz  „Karta zapisu” oraz załączniki znajdujące się w zakładce  „Dokumenty”.                                                                                                               
Wypełnioną „Kartę zapisu” należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z ewentualnymi załącznikami w sekretariacie przedszkola do dnia 31 marca 2023r.  Sekretariat czynny codziennie w godzinach od 9.00 do 16.00 „Kartę zapisu” można wysłać również drogą elektroniczną na adres e-mail:
sekretariat@glukusie.pl  lub pocztą tradycyjną na adres przedszkola (decyduje data wysłania): Publiczne Przedszkole „Glukusie” w Krakowie, ul. Ujastek 5b, 31-752 Kraków

W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci uczęszczające do przedszkola,  których rodzice złożyli do dnia 24 lutego 2023r.  pisemną „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

Ze względów organizacyjnych przedszkole zastrzega sobie prawo do przyjmowania dzieci najmłodszych, a więc urodzonych  w roku 2020 oraz w roku 2021 (pod warunkiem ukończenia przez dziecko 2,5 roku życia do dnia 31 sierpnia 2023r.)                                   
  
W przypadku chęci zapisu do przedszkola dzieci ze starszych roczników, prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem tel. : 510-431-751


Tegoroczna rekrutacja do Publicznego Przedszkola „Glukusie” w Krakowie będzie odbywać się dwuetapowo.

 
1 ETAP
            Złożenie wszystkich potrzebnych dokumentów w wersji papierowej lub elektronicznej.
2 ETAP
 Indywidualna rozmowa z dyrektorem przedszkola oraz członkiem komisji w celu poznania dziecka, odkrycia jego mocnych i słabych stron. Etap ten ma na celu wyjście naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom, a także zapewnienie dzieciom jak najlepszej opieki z naszej strony.
Data i godzina spotkania będzie ustalana po złożeniu wniosku.

 
Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  oraz wykaz  stosownych
dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów  
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz                      z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Rozmowa indywidualna z dyrektorem oraz członkiem komisji rekrutacyjnej.
 
01.03.2023r. - 31.03.2023r.
 
 
Od 01.05.2023r. do 31.08.2023r. przedszkole prowadzi rekrutację uzupełniającą w ramach wolnych miejsc i do ich wyczerpania.
 
Prosimy o bezpośredni kontakt             z sekretariatem.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków -„Kart zapisu” o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  
do 03.04. 2023r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                           i kandydatów niezakwalifikowanych. do 14.04.2023r.
4. Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia  w postaci podpisania umowy z przedszkolem 17.04.2023r. – 27.04.2023r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 28.04.2023r.
Kryteria naboru
 
Lp. Kryterium Dokumenty potwierdzające kryteria, które należy dołączyć do wniosku o przyjęcie „ Karty zapisu” Punkty
Kryteria ustawowe
1. Dziecko z rodziny wielodzietnej (3+) Oświadczenie o wielodzietności kandydata 20
2. Dziecko niepełnosprawne Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie                                                    o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy                                   z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej                                      i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych                         (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z poźn. zm.) 20
3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata Orzeczenie wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne                                         w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z  2019 r., poz .1172 z poźn. zm.) 20
4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata Orzeczenia wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne                  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z poźn. zm.) 20
5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie                                                    o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy                        z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej                                i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z poźn. zm.) 20
6. Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowujące Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem 20
7. Dziecko objęte pieczą zastępczą Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz.1111 z poźn. zm.)
 
20
Kryteria dodatkowe                                                              wyznaczone przez Organ Prowadzący
1. Dzieci z cukrzycą i celiakią Orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie 70
2. Dzieci z pozostałymi chorobami przewlekłymi                                  i alergiami Zaświadczenie lekarskie 40
3. Dzieci obojga rodziców pracujących Oświadczenie rodziców/opiekunów oraz pieczęcie zakładów pracy na „Karcie zapisu” 20
4. Dzieci posiadające rodzeństwo w Publicznym Przedszkolu „Glukusie” lub Niepublicznym Żłobku „Glukusie” w Krakowie Oświadczenie rodziców/opiekunów 50
5. Dzieci, które uczęszczały w poprzednim roku                               do Niepublicznego Żłobka „Glukusie” w Krakowie Oświadczenie rodziców/opiekunów 50