Publiczne Przedszkole Ujastek 5b

Rekrutacja

Zapisy dzieci do Publicznego Przedszkola „Glukusie” w Krakowie na rok szkolny 2023/2024

Trwa rekrutacja uzupełniająca do przedszkola, w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Ważne!!! Rekrutacja do naszego przedszkola odbywa się bezpośrednio w przedszkolu z pominięciem elektronicznej rekrutacji w systemie „Formico”.

Rodzice dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola pobierają ze strony internetowej przedszkola formularz „Karta zapisu” oraz załączniki znajdujące się w zakładce „Dokumenty”. Wypełnioną „Kartę zapisu” należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z ewentualnymi załącznikami w sekretariacie przedszkola do dnia 31 marca 2023r. Sekretariat czynny codziennie w godzinach od 9.00 do 16.00 „Kartę zapisu” można wysłać również drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@glukusie.pl lub pocztą tradycyjną na adres przedszkola (decyduje data wysłania): Publiczne Przedszkole „Glukusie” w Krakowie, ul. Ujastek 5b, 31-752 Kraków

W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci uczęszczające do przedszkola, których rodzice złożyli do dnia 24 lutego 2023r. pisemną „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.

Ze względów organizacyjnych przedszkole zastrzega sobie prawo do przyjmowania dzieci najmłodszych, a więc urodzonych w roku 2020 oraz w roku 2021 (pod warunkiem ukończenia przez dziecko 2,5 roku życia do dnia 31 sierpnia 2023r.)

W przypadku chęci zapisu do przedszkola dzieci ze starszych roczników, prosimy o bezpośredni kontakt z sekretariatem tel. : 510-431-751

Tegoroczna rekrutacja do Publicznego Przedszkola „Glukusie” w Krakowie będzie odbywać się dwuetapowo.

1 ETAP Złożenie wszystkich potrzebnych dokumentów w wersji papierowej lub elektronicznej.

2 ETAP Indywidualna rozmowa z dyrektorem przedszkola oraz członkiem komisji w celu poznania dziecka, odkrycia jego mocnych i słabych stron. Etap ten ma na celu wyjście naprzeciw Państwa potrzebom i oczekiwaniom, a także zapewnienie dzieciom jak najlepszej opieki z naszej strony.

Data i godzina spotkania będzie ustalana po złożeniu wniosku. 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz wykaz stosownych dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów

centrum edukacji glukusie, centrum edukacji przyjazne diabetykom, publiczne przedszkole w ujastek, niepubliczny żłonek w ujastek, zajęcia dla dzieci w ujastek, nauka w przyjaznej atmosferze, zajęcia i zabawy dla najmłodszych, język angielski dla najmłodszych, edukatorzy diabetologiczni, edukacja dzieci